پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه بازارچه های مرزی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه بازارچه های مرزی

70,000 ریال
پرسشنامه استاندارد سنجش گرایش به اعتیاد

پرسشنامه استاندارد سنجش گرایش به اعتیاد

50,000 ریال
دانلود پرسشنامه پنج عاملی سالم‌ زیستی

دانلود پرسشنامه پنج عاملی سالم‌ زیستی

50,000 ریال
پرسشنامه سنجش افت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش افت تحصیلی دانش آموزان

50,000 ریال
پرسشنامه استاندارد در مورد سرمایه فکری

پرسشنامه بومی شده سرمایه فکری بانک

50,000 ریال

پرسشنامه مقیاس عشق ایسترن بوسترن

30,000 ریال
پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی 13 سوالی

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی ۱۳ سوالی

50,000 ریال
پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه هوش سازمانی

30,000 ریال
دانلود پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز

دانلود پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز

30,000 ریال
دانلود پرسشنامه مقیاس کنترل درونی راتر

پرسشنامه مقیاس کنترل درونی راتر

30,000 ریال
0