مبانی نظری توان بخشودگی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل

۱۱۰,۰۰۰ ریال

 مبانی نظری ناامیدی تحصیلی

۱۲۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری رفتار اخلاقي

۱۱۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری در مورد حکمرانی مطلوب

۱۴۴,۰۰۰ ریال

مبانی نظری مهارتهای خواندن و مطالعه

۱۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری مدیریت فرانوگرایی یا پست مدرنیسم

۱۹۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب کرونا

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری گرایشات انتخاب رشته تحصیلی و شغلی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری در مورد تعلق خاطر کاری کارکنان

۲۸۰,۰۰۰ ریال
0