مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب کرونا

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری گرایشات انتخاب رشته تحصیلی و شغلی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری در مورد تعلق خاطر کاری کارکنان

۲۸۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری در مورد خودپنداره تحصیلی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری درد و شدت درد

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری ناگویی خلقی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری تفکر راهبردی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری اعتیاد به کار

۱۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود مبانی نظری فرهنگ سازمانی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود مبانی نظری در مورد نگرش تربیتی معلمان

۱۷۰,۰۰۰ ریال
0