مبانی نظری مهارتهای خواندن و مطالعه

۱۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری مدیریت فرانوگرایی یا پست مدرنیسم

۱۹۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب کرونا

۲۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری گرایشات انتخاب رشته تحصیلی و شغلی

۲۲۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری در مورد تعلق خاطر کاری کارکنان

۲۸۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری در مورد خودپنداره تحصیلی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری درد و شدت درد

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری ناگویی خلقی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری تفکر راهبردی

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری اعتیاد به کار

۱۳۰,۰۰۰ ریال
0