تحلیل توبه در آثار ادبی

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی فقهی و اخلاقی حفظ یا تخریب محیط زیست

۲۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش دوزبانه بودن

۶,۰۰۰ تومان

تحقیق تاریخ آموزش و پرورش در ایران باستان

۱۰,۰۰۰ تومان

تاثیر پدیده جهانی شدن بر عرصه سیاست

۲۰,۰۰۰ تومان

اجتماعیات در دیوان اوحدی مراغه ای

۲۸,۰۰۰ تومان

احکام و شرایط نصب قیم در اسلام

۳۹,۰۰۰ تومان

علل شکل گیری داعش و گروههای تکفیری در عراق

۲۸,۰۰۰ تومان

رسانه های جدید و تاثیر آنها بر دموکراسی

۳۰,۰۰۰ تومان

فرصت‌های قومی در ایران جهت تحکیم هویت و امنیت ‌ملی

۲۴,۰۰۰ تومان
0