"> سایت مقاله یک
دانلود مبانی نظری فرهنگ سازمانی

دانلود مبانی نظری فرهنگ سازمانی

150,000 ریال
پرسشنامه استاندارد سنجش گرایش به اعتیاد

پرسشنامه استاندارد سنجش گرایش به اعتیاد

30,000 ریال
دانلود پرسشنامه پنج عاملی سالم‌ زیستی

دانلود پرسشنامه پنج عاملی سالم‌ زیستی

40,000 ریال
دانلود مبانی نظری در مورد نگرش تربیتی معلمان

دانلود مبانی نظری در مورد نگرش تربیتی معلمان

150,000 ریال
پرسشنامه سنجش افت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش افت تحصیلی دانش آموزان

23,000 ریال
مقاله تکنیک های ایجاد انگیزش شغلی در بین کارکنان با نگاهی به نظریه ها

مقاله تکنیک های ایجاد انگیزش شغلی در بین کارکنان با نگاهی به نظریه ها

30,000 ریال
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سالم زیستی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سالم زیستی

190,000 ریال
مبانی و مفاهیم نظری سبکهای دلبستگی

مبانی و مفاهیم نظری سبکهای دلبستگی

150,000 ریال
دانلود پاورپوینت در مورد شفافیت اقتصادی

دانلود پاورپوینت در مورد شفافیت اقتصادی

50,000 ریال
پرسشنامه استاندارد در مورد سرمایه فکری

پرسشنامه بومی شده سرمایه فکری بانک

35,000 ریال
0