دانلود مقاله تاثیر مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین ابتدایی


در حال بارگذاری
30 نوامبر 2016
788 بازدید
۳۲,۰۰۰ ریال
خرید

دانلود مقاله تاثیر مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین ابتدایی

دانلود مقاله تاثیر مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین ابتدایی

دانلود مقاله تاثیر مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین ابتدایی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این پرسش بود که آیا مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین ابتدایی ناحیه یک زاهدان ناثیری دارد؟ روش: جامعه آماری این پژوهش شامل 1100 نفر معلمان ابتدایی ناحیه یک شهرستان زاهدان در سال 94-93 بود. که تعداد 285 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه مدیریت مشارکتی و ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با نرم افزار spss در دو سطح، آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی( رگرسیون) صورت گرفته است.

نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که: مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین تاثیر دارد.

مقدمه

نتايج تحقيقات مرتبط به علم مديريت مؤيد اين است كه سرمايه هاي اصلي سازمان را منابع انساني تشكيل مي دهند كه استفادة مؤثر و بهينه از اين نيروهاي بالقوه و انساني، موفقيت و اثربخشي سازمان را تضمين مي كند و لازمة تحقق اين هدف، اتخاذ سبك مديريتي مناسب است(بنیس،1989).

مديريت مبتني بر مشاركت، با آغاز دوران مديريت كلاسيك نو عموميت يافت . اين نگرش به دنبال ايجاد هماهنگي در ميان كاركنان در راستاي دستيابي به اهداف سازماني از راه فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت در تصميم گيري مورد توجه قرار گرفته(آرگریس،1998) و اعتقاد بر اين

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.