شرایط احکام و آثار توقیف تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

۱۰۰,۰۰۰ ریال