دانلود پاورپوینت اصول طبقه بندی و بایگانی کالا


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
30 ژانویه 2018
نوع فایل
Powerpoint
حجم فایل
1
تعداد صفحات
3
دسته بندی
تعداد بازدید
602 بازدید
۳۰,۰۰۰ ریال

با سلام و وقت بخیر با دانلود پاورپوینت اصول طبقه بندی و بایگانی کالا در خدمت شما هستیم فایلی که به صورت کامل و جامع به موضوع مورد نظر اشاره دارد .

دانلود پاورپوینت اصول طبقه بندی و  بایگانی کالا

تعداد اسلاید 14

دانلود پاورپوینت اصول طبقه بندی و بایگانی کالا

1-ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﺑﺘﻮان ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺮاك از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد

ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪون ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺪ ﮔﺬاري ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﻨﺎد وﻣﺪارك در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ اﺳﻢ ﺧﺎص ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﻨﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﺰاري دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ

2-ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ اﺳﻨﺎد در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

ﻣﺜﺎل : ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮏ وام ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﻨﺎد ﺳﺠﻠﯽ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﭼﯿﺪن ﭘﺮوﻧﺪه در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﮐﺪ ﮔﺬاري ﻣﺪون ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

3- ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺿﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ(ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وارده ) و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ (ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره)ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﺎن ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺧﻮاه ﺑﻮد

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻃﻼعات ﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت:

-اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم و ﯾﺎﺷﺮح ﻧﺎﻣﻪ وارده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

– در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﻫﻢ اﺳﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه، از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮔﺮدد.

– در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﻫﻢ اﺳﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ وارده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.