دانلود مقاله بررسی چگونگی عملکرد تشخیص الگوی جرم توسط سیستم های داده کاوی

۳۰,۰۰۰ ریال

مقاله کاربرد داده کاوی در سازمانهای پلیسی و قضایی

۴۰,۰۰۰ ریال

دانلود مقاله کاربرد تکنیک های داده کاوی در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود مقاله تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مبتنی بر انتخاب ویژگی

۴۰,۰۰۰ ریال

دانلود مقاله تحلیل و کشف جرم با بهره گیری از روش های داده کاوی

۵۰,۰۰۰ ریال
0