دانلود مقاله بررسی چگونگی عملکرد تشخیص الگوی جرم توسط سیستم های داده کاوی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله کاربرد داده کاوی در سازمانهای پلیسی و قضایی

۴,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله کاربرد تکنیک های داده کاوی در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری

۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مبتنی بر انتخاب ویژگی

۴,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تحلیل و کشف جرم با بهره گیری از روش های داده کاوی

۵,۰۰۰ تومان
0