مبانی نظری اثربخشی دوره های آموزشی CRM و سطح توانایی ارتباطی کارکنان

مبانی نظری اثربخشی دوره های آموزشی CRM و سطح توانایی ارتباطی کارکنان

150,000 ریال

خرید و دانلود پرسشنامه اثربخشی کار گروهی فردمن و یاربراق

29,000 ریال
0