هدف: ارزیابی عواطف منفی و مثبت درافراد

دانلود پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS)

30,000 ریال