گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

۳,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )

۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

۳,۲۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس هنر با روش های خلاقانه

۳,۵۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه

۳,۵۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل جدول ضرب با راهکارهای خلاقانه

۴,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس زیست شناسی

۴,۲۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس خواندن

۳,۵۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به مطالعه و کتاب خوانی

۳,۵۰۰ تومان

گزارش تخصصی چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه

۲,۴۰۰ تومان
0