دانلود مقیاس کمال گرایی فراست

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود مبانی نظری در مورد کمال گرایی

۴۹,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه کمال گرایی در افراد

۳۰,۰۰۰ ریال
0