دانلود مقیاس کمال گرایی فراست

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

۵,۰۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری در مورد کمال گرایی

۴,۹۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه کمال گرایی در افراد

۳,۰۰۰ تومان
0