دانلود تحقیق کارآفرینی در روستا

۳۵,۰۰۰ ریال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری استراتژی های توسعه کارآفرینی

۱۸۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی (رابینز و کولتر)

۳۰,۰۰۰ ریال

خرید و دانلود پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

۳۰,۰۰۰ ریال
0