دانلود تحقیق کارآفرینی در روستا

۳,۵۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری استراتژی های توسعه کارآفرینی

۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی (رابینز و کولتر)

۳,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

۳,۰۰۰ تومان
0