دانلود پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی2000

دانلود پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی ۲۰۰۰

20,000 ریال