دانلود پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

17,500 ریال
دانلود پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی

دانلود پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی

20,000 ریال

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)

30,000 ریال
0