×

دانلود پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

۱,۷۵۰ تومان

دانلود پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی

۲,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)

۳,۰۰۰ تومان
0