دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

30,000 ریال
دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

30,000 ریال
0