پرسشنامه استاندارد در مورد سرمایه فکری

پرسشنامه بومی شده سرمایه فکری بانک

50,000 ریال