تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و مزایا و معایب آن

۱۰۰,۰۰۰ ریال