شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک

۲۰۰,۰۰۰ ریال

نقش دستگاه‌های pos بانک بر رضایت‌مندی مشتریان بر اساس مدل سروکوال

۹۰,۰۰۰ ریال
0