مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن و فمینیسم

۱۰۰,۰۰۰ ریال

رعایت کرامت انسانی در حقوق ایران بر مبنای فقه شیعه

۱۰۰,۰۰۰ ریال

تأثیر سیاست ایران بر گروههای مقاومت فلسطین

۶۰,۰۰۰ ریال

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

۱۰۰,۰۰۰ ریال

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و مزایا و معایب آن

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات

۶۰,۰۰۰ ریال

اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

۱۰۰,۰۰۰ ریال

حقوق موضوعه ايران در مورد محيط زيست

۱۲۰,۰۰۰ ریال
0