مقاله انگلیسی داده‌کاوی تا استخراج دانش برنامه‌های کاربردی تا عامل‌های هوشمند با ترجمه فارسی

۵۰,۰۰۰ ریال