مبانی نظری سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش

۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری سرمایه اجتماعی کارکنان ، میزان اشتیاق بکار و نگه داشت نیروی انسانی

۲۲,۰۰۰ تومان
0