دانلود تحقیق سواد فناورانه

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با ایجاد فکر و اندیشه دردانش آموزانم به راه حلی برای پیشگیری وکاهش آسیبهای استفاده از فضای مجازی دست یابیم؟

۵,۵۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با افزایش آگاهی دانش آموزان پایه دهم در زمینه فضای مجازی،میزان آسیبهای ناشی از سوء استفاده از آنرا کاهش دهم؟

۵,۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق خطرات فضای مجازی بر جوانان

۳,۰۰۰ تومان
0