مبانی نظری باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری عملکرد تحصیلی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور

۳,۰۰۰ تومان

مقاله رابطه راهبردهای یادگیری و انگیزش با عملکرد تحصیلی

۳,۰۰۰ تومان
0