مبانی نظری باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود مبانی نظری عملکرد تحصیلی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور

۳۰,۰۰۰ ریال

مقاله رابطه راهبردهای یادگیری و انگیزش با عملکرد تحصیلی

۳۰,۰۰۰ ریال
0