مقاله انگلیسی داده‌کاوی تا استخراج دانش برنامه‌های کاربردی تا عامل‌های هوشمند با ترجمه فارسی

۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله انگلیسی از داده‌کاوی تا استخراج دانش با ترجمه

۸,۰۰۰ تومان
0