دانلود مقاله کاربرد تکنیک های داده کاوی در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود مقاله تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مبتنی بر انتخاب ویژگی

۴۰,۰۰۰ ریال
0