مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری

۱۳۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)

۳۰,۰۰۰ ریال

مقاله رابطه راهبردهای یادگیری و انگیزش با عملکرد تحصیلی

۳۰,۰۰۰ ریال
0