مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای یادگیری

۱۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)

۳,۰۰۰ تومان

مقاله رابطه راهبردهای یادگیری و انگیزش با عملکرد تحصیلی

۳,۰۰۰ تومان
0