مبانی نظری توانمند سازهای چابکی سازمانی

۱۰,۰۰۰ تومان