مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

۱۰۰,۰۰۰ ریال

تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

۱۰۰,۰۰۰ ریال

رعایت کرامت انسانی در حقوق ایران بر مبنای فقه شیعه

۱۰۰,۰۰۰ ریال

تأثیر سیاست ایران بر گروههای مقاومت فلسطین

۶۰,۰۰۰ ریال

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

۹۰,۰۰۰ ریال

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

۱۰۰,۰۰۰ ریال

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و مزایا و معایب آن

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

۱۰۰,۰۰۰ ریال

حقوق موضوعه ايران در مورد محيط زيست

۱۲۰,۰۰۰ ریال
0