مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

۱۰,۰۰۰ تومان

تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

۱۰,۰۰۰ تومان

رعایت کرامت انسانی در حقوق ایران بر مبنای فقه شیعه

۱۰,۰۰۰ تومان

تأثیر سیاست ایران بر گروههای مقاومت فلسطین

۶,۰۰۰ تومان

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

۹,۰۰۰ تومان

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

۱۰,۰۰۰ تومان

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و مزایا و معایب آن

۱۰,۰۰۰ تومان

ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی در حقوق ایران و انگلیس

۲۰,۰۰۰ تومان

اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

۱۰,۰۰۰ تومان
0