دانلود پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه خبرگان خودکارآمدی

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک‌ ایلروی و بانتینگ(2002)

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری در مورد خودکارآمدی تحصیلی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

۷,۵۰۰ تومان

مبانی نظری باورهای فراشناخت و خودکارآمدی بر شادکامی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه خودکار آمدی شرر

۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

۳,۰۰۰ تومان
0