دانلود پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه خبرگان خودکارآمدی

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک‌ ایلروی و بانتینگ(2002)

۳۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری در مورد خودکارآمدی تحصیلی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا

۳۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

۷۵,۰۰۰ ریال

مبانی نظری باورهای فراشناخت و خودکارآمدی بر شادکامی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه خودکار آمدی شرر

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود مقاله رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

۳۰,۰۰۰ ریال
0