مقاله بررسی مسئولیت کیفری در حالات مختلف جنون در فقه و حقوق

۱۰۰,۰۰۰ ریال