تمرکز باعث می شود بر افکار مزاحم مسلط شویم تمرکز حواس باعث تقویت اراده هم می شود ، تمرکز و اراده رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند . افراد دقیق اراده خوبی هم دارند .

گزارش تخصصی افزایش میزان تمرکز و دقت هنرجویان رشته برق

35,000 ریال