مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار فناوری اطلاعات در سازمان

مبانی نظری استقرار فناوری اطلاعات در سازمان

260,000 ریال