مبانی نظری اثربخشی دوره های آموزشی CRM و سطح توانایی ارتباطی کارکنان

مبانی نظری اثربخشی دوره های آموزشی CRM و سطح توانایی ارتباطی کارکنان

150,000 ریال