حقوق موضوعه ايران در مورد محيط زيست


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
11 آگوست 2021
نوع فایل
word
حجم فایل
1
تعداد صفحات
137
دسته بندی
تعداد بازدید
334 بازدید
۱۲۰,۰۰۰ ریال

حقوق موضوعه ايران در مورد محيط زيست

مختصات کلی

  • دارای فرمت word قابل ویرایش 
  • تعداد صفحات 137
  • منابع درون متنی و پایانی 

پروژه حقوق موضوعه ايران در مورد محيط زيست

فهرست مطالب

عنوان                         صفحه      

فصل اول : کليات

1- مقدمه 2

1-1- بيان مسئله :  3

1-2- سوابق و پيشينه تحقيق: 5

1-3- فرضيه ها     7

1-4- اهداف تحقيق:            7

1-5- نوع روش تحقيق:        8

فصل  دوم: مفاهيم ،تعاريف و تاريخچه  موضوع

1ـ1 ـ   مفاهيم محيط زيست و گستره آن 10

1ـ1ـ 1 ـ  تعريف لغوي محيط‌زيست     10

2ـ1ـ1ـ تعريف اصطلاحي محيط زيست 11

3ـ1ـ 1ـ     انواع محيط زيست            12

1ـ3ـ1ـ1 ـ  محيط طبيعي      12

2ـ1 ـ      جنگل‌ها و مراتع به عنوان بستر اصلي تنوع زيستي          13

1ـ2ـ 1ـ      اهميت و نقش جنگل‌ها و مراتع در حيات بشر   13

1ـ1ـ2ـ1 ـ    تنوع ارزش‌هاي جنگل     14

1ـ1ـ1ـ2ـ 1ـ      توليد چوب   14

2ـ1ـ1ـ2ـ 1ـ    ارزش ذخيره‌سازي آب   14

3ـ 1ـ1ـ2ـ 1ـ     جنگل به عنوان تصفيه كنندة هوا            14

4ـ1ـ1ـ2ـ 1ـ      جنگل به عنوان حفاظ در مقابل صدا        15

5ـ1ـ1ـ2ـ 1ـ     جنگل به عنوان بادشكن و تعديل كنندة اقليم 15

6ـ1ـ1ـ2ـ 1ـ      حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش        15

7ـ1ـ1ـ2ـ 1ـ     ارزش تفرجگاهي        15

8ـ1ـ1ـ2ـ 1ـ     حفظ گونه‌هاي گياهي و جانوري  16

2-1-2-1 تنوع ارزش هاي مرتعي       16

2ـ2ـ1 ـ  تقسيم بندي جنگل‌هاي ايران    16

3ـ2ـ1 ـ    تخريب و انهدام جنگل‌ها و (منابع طبيعي)         17

1ـ3ـ2ـ1 ـ   عوامل مؤثر بر تخريب جنگل‌ها و مراتع         19

1ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ   عوامل انساني  19

1ـ1ـ1ـ3ـ2ـ1  ـ    تبديل بي رويه اراضي جنگلي به اراضي كشاورزي:           19

2ـ1ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ      قطع بي‌رويه درختان يا تهيه هيزم و زغال براي مصارف روستائيان و دامداران و مصارف ساختماني آنها:      19

3ـ1ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ    گسترش مناطق مسكوني در داخل جنگل در نتيجه افزايش جمعيت:       20

4ـ1ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ   احداث راه‌ها‌وتوسعه شبكه‌‌راه‌هاي روستائي‌وانتقال خطوط نيرو: 20

5ـ1ـ1ـ3ـ2ـ1   ادارات و سازمان هاي مجري طرح و پروژه‌هاي عمراني و غير عمراني:  21

6ـ1ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ     واگذاري جنگل‌ها به شركت‌هاي تعاوني وابسته به منابع طبيعي در اجراي طرح احياء برداشت و كاشت           22

7ـ1ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ    ايجاد حريق در جنگل:            22

2ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ   عوامل دامي:   22

1ـ2ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ     چراي بيش از ظرفيت مرتع    23

2ـ2ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ    چراي زودرس دام در مرتع:     23

3ـ2ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ     چراي مفرط :         23

3ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ    عوامل قانوني (خلاء قانوني)       23

1ـ3ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ    عدم تناسب قانون و مجازات با جرايم ارتكابي:        23

2ـ3ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ   قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع 1354 مصوب 7/7/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام:            24

4ـ1ـ3ـ2ـ1 ـ   مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي:       25

3ـ1 ـ    سير تاريخي قوانين مربوط به جرايم جنگل و مراتع 27

1ـ3ـ1 ـ   قانون راجع به جنگل‌ها مصوب سال 1321        27

2ـ3ـ1 ـ   لايحه قانوني جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب سال 1338    28

3ـ3ـ1 ـ    قانون ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1341 29

4ـ3ـ1 ـ   آيين نامه اجرايي قانون‌ملي شدن جنگل‌هاي كشور مصوب 1342      30

5ـ3ـ 1ـ    قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با سه نوبت اصلاحيه در سال‌هاي 48 و 49 و 54     31

6ـ3ـ1 ـ    قانون شكار و صيد مصوب سال 1346            31

7ـ3ـ1 ـ   لايحه قانوني جلوگيري از هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ‌        32

8ـ3ـ1 ـ  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358          32

9ـ3ـ1 ـ     لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359 شوراي انقلاب   33

10ـ3ـ1 ـ  قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371     33

11ـ3ـ1 ـ  قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375        33

4ـ1 ـ   مفهوم قانوني منابع ملي (جنگل و مرتع)   34

2ـ1ـ4ـ1 ـ    مرتع  36

2ـ4ـ 1ـ     تشخيص منابع ملي و مرجع آن         37

1ـ2ـ4ـ1 ـ     بررسي آئين‌نامه‌اجرايي قانون ملي‌شدن جنگلهاي‌كشور‌مصوب 1342         37

2ـ2ـ4ـ1ـ بررسي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب1346(اصلاحي48-49-54)       38

3ـ2ـ4ـ1 ـ    بررسي آئين نامه اجرايي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1354          40

4ـ2ـ4ـ 1ـ     نظريه مورخ 18/7/63 شوراي نگهبان        40

5ـ2ـ4ـ1 ـ  بررسي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/1367        42

6ـ2ـ4ـ1 ـ   نظريات ادارة حقوقي قوه قضائيه      43

7ـ2ـ4ـ1 ـ   بررسي قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 5/7/1371            44

8ـ2ـ4ـ 1ـ      آئين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مادة 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 20/10/1371            45

9ـ2ـ4ـ1 ـ    بررسي آئين نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب 16/12/1371 هيأت وزيران    45

10ـ2ـ4ـ1 ـ     آئين نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 22/6/67 (مصوب 16/7/73) 46

3ـ4ـ1 ـ    تصرف و تجاوز به منابع طبيعي (جنگل و مرتع)            47

فصل سوم :تحليل قوانين و مقررات كيفري جنگل و مرتع

1ـ2 ـ     جايگاه جرايم تخريب جنگل‌ها و مراتع   50

1ـ1ـ2 ـ      اركان جرم تخريب جنگل‌ها و مراتع  51

2ـ1ـ2 ـ     عناصر تشكيل دهنده جرم تخريب جنگل‌ها و مراتع         52

1ـ2ـ1ـ2 ـ      عنصر قانوني  52

2ـ2ـ1ـ 2ـ       عنصر مادي  53

3ـ2ـ1ـ2 ـ       عنصر معنوي يا رواني 55

1ـ3ـ2ـ1ـ2 ـ     عنصر معنوي ـ جرايم عمدي      56

2ـ3ـ2ـ1ـ2 ـ      عنصر معنوي ـ جرايم غير عمدي           56

1ـ2ـ2 ـ    قطع اشجار          57

1ـ1ـ2ـ2 ـ    قطع اشجار در محدوده جنگل         57

2ـ1ـ2ـ2 ـ   قطع اشجار در مناطق چهارگانه       67

3ـ1ـ2ـ2 ـ      قطع اشجار در محدوده‌هاي مسكوني و شهري 69

2ـ2ـ2 ـ      چراي غير مجاز 71

1ـ2ـ2ـ 2ـ    چراي غير مجاز در مناطق چهار گانه           80

2ـ2ـ2ـ2 ـ      واگذاري حق استفاده از پروانه چرا 80

3ـ2ـ2 ـ      آتش سوزي در جنگل و مرتع          82

1ـ 1ـ3ـ2ـ2 ـ      ايجاد حريق عمدي در جنگل    82

2ـ1ـ3ـ2ـ 2ـ    ايجاد حريق عمدي در مرتع        88

3ـ1ـ3ـ2ـ 2ـ     ايجاد حريق عمدي در مناطق چهار گانه     88

1ـ 2ـ3ـ2ـ2 ـ    ايجاد حريق غير عمدي در جنگل :           89

2ـ2ـ3ـ2ـ2 ـ     ايجاد حريق غير عمدي در مرتع  90

3ـ2ـ3ـ2ـ2 ـ   ايجاد حريق غير عمدي در مناطق چهار گانه 91

4ـ2ـ2 ـ     قاچاق چوب        91

1ـ4ـ2ـ2 ـ     حمل غير مجاز چوب و هيزم و زغال          92

2ـ4ـ2ـ2 ـ      استفاده از كوره زغال     100

1ـ2ـ4ـ2ـ2 ـ    احداث كوره زغال در مرتع         102

3ـ4ـ2ـ2 ـ     صدور هيزم و زغال و چوب از كشور          103

5ـ 2ـ2 ـ     تصرف عدواني و تجاوز به اراضي ملي شده    105

1ـ5ـ2ـ2 ـ     تصرف عدواني و تجاوز در مناطق چهار گانه 111

3-2 تحليل مواد قانوني مرتبط با جنگل و مرتع در قوانين برنامة چهارگانة توسعه كشور   111

1ـ3ـ2 ـ   از قانون برنامة پنجساله اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/11/1368.     112

2ـ3ـ2 ـ     از قانون برنامة پنجسالة دوم توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 20/9/1373       113

3ـ3ـ2    از قانون برنامة پنجسالة سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 11/9/1378        118

4ـ3ـ2    از قانون برنامة پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/7/1383       120

5ـ3ـ2 ـ     بحث و نتيجه‌گيري در مورد قوانين برنامه‌اي    121

فصل چهارم: جمع‌بندي ، نتيجه‌گيري و پيشنهادها

1ـ3ـ جمع بندي و نتيجه گيري            124

2ـ3  پيشنهادها      130

فهرست منابع        132

حقوق موضوعه ايران در مورد محيط زيست

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.