دانلود مقاله تاثیر آموزش مهارت های اجتماعي بر رفتار دانش آموزان


در حال بارگذاری
5 آبان 1395
pdf
925 بازدید
۵,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله تاثیر آموزش مهارت های اجتماعي بر رفتار دانش آموزان

دانلود مقاله تاثیر آموزش مهارت های اجتماعي بر رفتار دانش آموزان

دانلود مقاله اثربخشي آموزش مهارت های اجتماعي بر مشکلات رفتاری در دانش آموزان

خلاصه

در این پژوهش از پرسش نامه عالئم مرضي کودکانCSI-4 که توسط گادو و اسپرافکين(2885) و بر اساس DSM-IV ساخته شده، استفاده گردید. از پرسش نامه مذکور س االت مربوط به اختالل سلوك با نقطه برش)تشخيص( برابر یا باالتر از 3، اختالل نقص توجه/بيش فعالي نوع بي توجهي با نقطه برش)تشخيص( برابر یا باالتر از 1، اختــالل بيش فعالي/نقص توجه نوع بيش فعالي با نقطه برش)تشخيص( بـــرابر یا باالتر از 1، اخــــتالل بيش فعالي/نقص توجه نوع ترکيبي با نقطه برش)تشخيص( برابر یا باالتر از 21، اختالل نافرماني مقابله ای با نقطه برش)تشخيص( برابر یا باالتر از 5 فرم معلمان مورد استفاده قرار گرفت،. نتایج حاصل از تحليل داده ها و همبستگي های به دست آمـــــده …..

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.